Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma

Privātuma politika

Sabiedrības integrācijas fonda privātuma politika

Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas instancē apstrādātajiem fizisko personu datiem

 

1. Terminu lietojums:

1.1. MAP – Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma, t.i., valsts platforma, kas nodrošina vairāku institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu izvietošanu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības pakalpojuma nodrošināšanai gan projektu pieteicējiem, gan finansējuma saņēmējiem un kurā ietilpst MAP instance, pašapkalpošanās portāls un pašapkalpošanās portāla publiskā daļa;

1.2. MAP instance – MAP ietilpstošs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resurss, kas nodrošina patstāvīgas mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības daļas darbību, kur katra instance gan funkcionalitātes, gan datu līmenī, gan arī ārējo integrāciju līmenī ir nodalīta no citu institūciju izveidotajām un lietotajām instancēm, tas ir, visas instances ir savstarpēji nodalītas;

1.3. MAP instances pārzinis  institūcija, kas MAP instancē organizē un vada MAP instances darbību atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem;

1.4. MAP pārzinis institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada MAP darbību;

1.5. MAP lietošanas noteikumi – MAP pārziņa izstrādāti MAP lietošanas noteikumi (pieejami: https://sif.map.gov.lv/terms_of_use);

1.6. MK Noteikumi – Ministru kabineta 21.11.2023. noteikumi Nr. 675 ”Mērķa finansējuma pārvaldības platformas noteikumi” (pieejami: https://likumi.lv/ta/id/347517-bmerka-finansejuma-izlietojuma-parvaldibas-platformas-noteikumib?&search=on);

1.7. SIF – Sabiedrības integrācijas fonds, reģ. Nr.: 90001237779, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, tālrunis: 22811001, e-pasts: pasts@sif.gov.lv;

1.8. SIF MAP instance – MAP instance, kuras darbību organizē un vada SIF;

1.9. Vispārīgā datu aizsardzības regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.


2. SIF MAP instances un personas datu pārzinis, personas datu apstrāde

2.1. SIF MAP instances pārzinis ir SIF. Attiecībā uz SIF MAP instancē esošajiem fizisko personu datiem SIF uzskatāms par datu pārzini atbilstoši MK Noteikumu 11.punktā noteiktajam, bet par apstrādātāja funkciju veicēju atbilstoši MK noteikumu 12.punktā noteiktajam. SIF kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuaizsardziba@sif.gov.lv vai pasts@sif.gov.lv.

2.2. SIF veic fizisko personu datu apstrādi SIF MAP instancē attiecībā uz SIF īstenotajiem vai atbalstītajiem projektiem/ programmām, lai īstenotu SIF normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, uzdevumus, pienākumus un tiesības. Ar SIF īstenotajiem/ atbalstītajiem aktuālajiem projektiem/ programmām var iepazīties SIF tīmekļa vietnē – sadaļā “Projektu konkursi” (https://www.sif.gov.lv/lv/projektu-konkursi), sadaļā “Eiropas Sociālā fonda Plus programma” (https://www.sif.gov.lv/lv/eiropas-sociala-fonda-plus-programma).

2.3. SIF veic fizisko personu datu apstrādi SIF MAP instancē atbilstoši MK Noteikumiem, un ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma un Vispārējās datu aizsardzības regulas prasības. Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši datu apstrādes tiesiskajam pamatam, vienīgi tiem paredzētajos apstrādes nolūkos un vienīgi tiem nepieciešamajā apmērā.


3. Personas datu apstrādes nolūki: projektu/ programmu īstenošanas nodrošināšana, administrēšana un/ vai uzraudzība (tostarp, mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldība) – atkarībā no SIF lomas un funkcijām attiecīgajā projektā/ programmā, tajā skaitā:

3.1. Personas datu sniegšana projekta/ pieteikumu sagatavošanai;

3.2. Projektu/ pieteikumu izvērtēšana un atlase un sadarbības nodrošināšana ar projektu/ programmu īstenotājiem, ekspertiem (t.sk. līgumu noslēgšana);

3.3. Projekta/ līguma izpildes uzraudzība un kontrole, t.sk. mērķa finansējuma izlietošanas kontrole un pārvaldība (piemēram, ja attiecināms, informācijas - līgumi, algu aprēķini, pieņemšanas-nodošanas akti, rēķini, maksājumu uzdevumi, kontu izdrukas, dalībnieku reģistrācijas saraksti-parakstu lapas, foto/video u.c. - pārbaude pie pārskatiem);      

3.4. Datu uzkrāšana, apkopošana un sniegšana projektā/ programmā iesaistītajām personām un iestādēm, atskaišu sniegšana kompetentām iestādēm par projekta/ programmas īstenošanu;

3.5. Sabiedrības informēšana par SIF administrēto un uzraudzīto projektu/ programmu darbību – informācijas publicēšana/ publiskošana MAP Pašapkalpošanās portāla - Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) publiskajā daļā, SIF interneta vietnē – mājas lapā un/ vai sociālajos tīklos, izmantojot SIF MAP instancē sniegto informāciju un materiālus;

3.6. SIF MAP instances lietotāju piekļuves tiesību un lomu administrēšana.


4. Datu subjektu kategorijas:

4.1. SIF darbinieki, kas iesaistīti projekta/ programmas īstenošanā un/ vai uzraudzībā;

4.2. Projektu/ pieteikumu vērtētāji, eksperti, kas iesaistīti projekta/ programmas vērtēšanā;

4.3. Projektu/ pieteikumu iesniedzēji un īstenotāji, to pārstāvji/ kontaktpersonas, kas iesaistīti projekta/programmas īstenošanā;                                                                        

4.4. Projekta/ programmas mērķa grupas pārstāvji;

4.5. Sadarbības iestādes, uzraugošās iestādes, kas iesaistītas projekta/ programmas administrēšanā, pārraudzībā, un/ vai finanšu līdzekļu izlietojuma kontrolē, pārstāvji un auditori.

 

5. Personas datu kategorijas:

5.1. Par visiem SIF MAP instances lietotājiem: dati, kas nepieciešami lietotāju tiesību administrēšanai, identifikācijai un autorizācijai – lietotāju izveides pieteikuma veidlapā norādītā informācija, t.sk., vārds, uzvārds, personas kods (identifikators), valsts, amats, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), lietotāja lomas termiņš, izmaiņu statuss (jauns/ mainīts/ neaktīvs);

5.2. Par projektu/ pieteikumu iesniedzējiem un īstenotājiem: atkarībā no konkrētā projekta/ programmas – piemēram, to pārstāvju, darbinieku, kontaktpersonu pases/ ID kartes dati, amats, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), līgums, darba vēsture, atlīdzība, bankas dati, atvaļinājumi, izglītība, apmācības, kursi, kvalifikācija, pieredze, valodas, izziņas, un citi dati saskaņā ar iepirkumu procedūru un/vai projektu konkursu noteikumiem;

5.3. Par projekta/ programmas mērķa grupas pārstāvjiem: atkarībā no konkrētā projekta/ programmas – piemēram, dzimšanas datums, dzimums, vecums, izcelsmes valsts, pilsonība, informācija par personas identifikācijas dokumentu, uzturēšanās atļaujas pamats, ierašanās iemesls, dzīvesvieta, kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs), informācija par ģimenes stāvokli, izglītību, apmācībām, kvalifikāciju, nodarbinātību, sociālo situāciju un problēmām, veselības stāvokli, ienākumiem, atbilstība projektā/ programmā paredzētajam personas statusam (piemēram, piederība kādai no sabiedrības grupām - trūcīgā persona, maznodrošinātā persona vai krīzes situācijā nonākusī persona, patvēruma meklētājs, persona ar bēgļa statusu vai alternatīvo statusu, minoritāte, persona ar invaliditāti, bezpajumtnieks, migrants u.tml.), citas identificētās problēmas, informācija par sociālā dienesta izsniegtajām izziņām un citām izziņām, informācija par pieteiktajiem un saņemtajiem pakalpojumiem, ieraksti par tikšanās reizēm ar sociālo darbinieku, psihologu, juristu, karjeras konsultantu, dalību grupu nodarbībās, cita informācija par pakalpojuma gaitu un rezultātu, pakalpojuma sniedzējs, izmaksas.

5.4. Attiecībā uz visiem datu subjektiem: var tikt apstrādāts attēls foto vai video formātā, kā arī attēla un balss ieraksts tiešsaistes platformās, kas fiksē sanāksmes/pasākuma dalībniekus un/vai sanāksmes/pasākuma norisi.


6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Sabiedrības integrācijas fonda likums (t.sk. 3.panta pirmā daļa un otrās daļas 4., 6., 9. un 12.punkts), attiecīgo projektu/ programmu regulējošie normatīvie akti (piemēram, attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda Plus programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai - Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums, Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumi Nr.381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi", Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumi Nr.443 „Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas uzraudzības noteikumi";

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmā punkta:

- c. apakšpunkts (lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu): projekta/programmas īstenošanas nodrošināšanai;

- e. apakšpunkts (lai izpildītu uzdevumus, ko SIF veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIF likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

- b. apakšpunkts (lai noslēgtu līgumus un nodrošinātu to izpildi);

- a. apakšpunkts (datu subjekta piekrišana): piemēram, personas foto/video publicēšana/publiskošana sabiedrības informēšanai par SIF un programmas/projekta darbību.

Īpašu kategoriju personas datu apstrāde:

Projektu/ programmu īstenošanai var būt nepieciešams apstrādāt īpašo kategoriju personas datus, kā piemēram, veselības datus. Šādu personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmā punkta c. apakšpunktu (lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu) un 9.panta otrā punkta b. apakšpunktu (lai realizētu pārziņa – SIF pienākumus un īstenotu datu subjekta konkrētas tiesības sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā), kā arī SIF funkcijas un uzdevumus un/ vai attiecīgo projektu/ programmu regulējošiem normatīvajiem aktiem.


7. Personas datu iegūšana: papildus datu subjekta iesniegtajiem personas datiem, SIF nepieciešamos datus iegūst/ pārbauda no citām valsts un/ vai pašvaldību iestādēm un to informācijas sistēmām, piemēram, uzņēmuma resursu plānošanas (Enterprise Resource Planning – ERP) sistēmas, eKases, Valsts zemes dienesta pārziņā esošā Valsts adrešu reģistra, Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) pārziņā esošā Biedrību reģistra, Komercreģistra, Biedrību un nodibinājumu reģistra, Publisko personu un iestāžu saraksta, UR žurnāla, Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, Komercķīlu reģistra, Maksātnespējas reģistra, Masu informācijas līdzekļu reģistra, UR informācijas sistēmas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošā Fizisko personu reģistra (PMLP FPR), Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldību Sociālajiem dienestiem.


8. Personas datu saņēmēji/ piekļuve datiem SIF MAP instancē: dati noteiktā apjomā var būt pieejami apstrādātājiem (ja tādi tiek piesaistīti), projektu/ pieteikumu vērtētājiem, ekspertiem attiecībā uz to vērtētajiem projektiem/ pieteikumiem, auditoriem tiem noteikto funkciju un pienākumu izpildei, kā arī valsts un pašvaldību, ES kompetentajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, LR Finanšu ministrijai, Valsts kontrolei, Eiropas komisija u.tml.).

Dati var būt pieejami SIF MAP instancē arī projektu/ pieteikumu pieteicējiem un īstenotājiem kā SIF MAP instances lietotājiem (tajā skaitā arī projektu/ pieteikumu pieteicējiem un īstenotājiem no trešajām valstīm, piemēram, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs) attiecībā uz to iesniegtajiem un īstenotajiem projektiem/ programmām to iesniegtās informācijas apmērā, kā arī attiecībā uz tiem pieņemtajiem lēmumiem.


9. Personas datu glabāšanas termiņi: Personas dati SIF MAP instancē tiek glabāti visu projekta/ programmas īstenošanas laiku un attiecīgā projekta/ programmas noteikumos noteiktajā dokumentu glabāšanas termiņā pēc projekta/ programmas beigām (piemēram, 3 - 6 gadus pēc projekta īstenošanas); personas dati, kas tiek apstrādāti, lai nodrošinātu identifikāciju un autorizāciju SIF MAP instancē, tiek uzglabāti līdz brīdim, kad par izmaiņām attiecīgo personas datu izmantošanā ir saņemts rakstisks paziņojums; auditācijas pieraksti tiek glabāti 18 mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas.


10. Papildus informācija par personas datu apstrādi SIF: pieejama SIF Privātuma politikā: https://www.sif.gov.lv/lv/privatuma-politika